KUNSTITERAAPIA

KUNSTITERAAPIA (LOOVTERAAPIA)

Kunstiteraapia käigus kasutab teraapiasse tulnud inimene erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. Teraapia eesmärgiks on inimese füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või tunnetusliku heaolu toetamine.

 

Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga inimese vajadustest ning need sõnastatakse kustiterapeudi ja teraapiasse tulnud inimese koostöös.

 

Kunstiteraapia võimalused:

 • töötamine enesehinnangu, kehapildi ja identiteediga seotud probleemidega;

 • töötamine tunnetega, emotsioonide reguleerimisega;

 • töötamine erinevate suhteid puudutavate teemadega (näiteks kiusamine koolikeskkonnas, tõrjutus, konfliktid sõbraga, suhted vanematega jms);

 • traumaatiliste kogemuste läbitöötamine ja mõtestamine.

 

Erivajadustega laste ja noorukite puhul ka:

 • tähelepanu- ja keskendumisvõime toetamine;

 • tegevuse struktureerimise ja läbimõtlemise toetamine;

 • koostööoskuste toetamine, tunnete mõistmise toetamine, peenmotoorika arendamine;

 • abstraktse ja kontseptuaalse mõtlemise toetamine,

 • käitumusliku repertuaari laiendamine (nt autistlike joontega lastel);

 • kõne, eneseväljenduse toetamine.

Kunstiteraapias saab kliendi heaolu toetamine toimuda viiel erineval sekkumise tasandil, mis on palju laiemad kui ainult psühhoteraapiline sekkumine. Alljärgnevalt on ära toodud Rüütli (2013) poolt sõnastatud loovteraapia sekkumistasandid, mis avavad kunstiteraapia kasutusvõimalused klientide tervislikust seisundist lähtuvalt: 

 

 • Psühhoteraapiline tasand on kunstipõhistele tehnikatele toetuv psühholoogilise sekkumise protsess, mis järgib erinevate psühhoteraapiate teoreetilisi ja rakenduspõhimõtteid. Psühhoteraapilisel tasandil on fookuses eeskätt vaimse tervise, isiksusliku kooskõla, emotsionaalse tasakaalu ja sotsiaalsete suhetega seotud teemad. 

 • Funktsionaalne tasand võimaldab tegeleda spetsiifilise vaimse, füüsilise, emotsionaalse või käitumusliku funktsiooni arendamise, toetamise, taastamisega. 

 • Rekreatiivne tasand on tervisedenduslik, heaolule ja loovuse arendamisele suunatud loovteraapiliste võtete rakendamine, mis lähtub rahvatervise laiematest eesmärkidest ja salutogeensest (tervist toetavatele teguritele orienteeritud) lähenemisest. 

 • Diagnostiline tasand võimaldab vaadelda loomingut kui tervislikku seisundit ja/või on elusituatsiooni kvalitatiivne hindamisvahend. Kunstipõhised hindamisvahendid ja tehnikad on loovterapeudi igapäevased tööriistad, mis võimaldavad jälgida teraapiaprotsessi kulgu, määratleda tulemust ja eesmärkide saavutamist. 

 • Palliatiivsel tasandil on loominguline tegevus ja kunstid leevenduseks, kui kliendi raske haigusseisund püsib muutumatuna või on pöördumatu. Palliatiivsel tasandil töötades integreeritakse teiste tasandite eesmärke ja töövõtteid spetsiifilises lohutust ja leevendust pakkuvas vormis ning peamiseks eesmärgiks on inimese ja tema lähedaste parim võimalik elukvaliteet. 

PEREKONNA KUNSTITERAAPIA (LOOVTERAAPIA)

Perekonna kunstiteraapia toetab peresid mittetoimivate, laste heaolu ohustavate, pere tervet toimimist takistavate omavaheliste (vanematevaheliste; vanemate ja laste vaheliste; põlvkondadeüleste) suhtlemismustrite muutmisel.

 

Kunstipõhiseid harjutusi on võimalik kasutada kõiki pereliikmeid ühise kunstitöö loomise protsessi kaasates ja/või pereliikmetele individuaalse kunstitöö loomise võimalust pakkudes.

 

Kunstipõhiste harjutuste kasutamine annab koolieelses ja nooremas koolieas lastega perede puhul lastele rohkem võimalusi oma mõtete ja tunnete väljendamiseks, sest nende verbaalne väljendusoskus ei veel piisavalt arenenud.

 

Perekonna kunstiteraapias on võimalik:

 • töötada vanemliku liidu tugevdamise nimel;

 • töötada vanemlike oskuste ja peresuhete parandamise kallal;

 • toetada laste positiivset minapilti ja käitumist;

 • toetada perekonna tervet funktsioneerimist (pereliikmete murettekitavate käitumismustrite analüüs, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, jms);

 • toetada perekonda igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul.

 

Pereteraapia on tõhus väikelaste, laste ja noorukite käitumis- ja meeleoluhäirete puhul, laste ja noorukite sõltuvusprobleemide puhul, ärevushäirete puhul (valikuline mutism, separatsiooniärevus, lihtfoobiad, obsessiiv-kompulsiivne häire), söömishäirete korral.

 

VANEMA JA LAPSE (EHK DIAADI) KUNSTITERAAPIA

 

Diaadi kunstiteraapiasse kaasatakse üks vanem ja üks laps.

 

Väikelaste puhul on rõhuasetuseks vanema ja lapse vahelise kiindumusuhte toetamine, koolieelses ja nooremas koolieas laste puhul vanema ja lapse vahelise suhte toetamine või taastamine.

 

Seanssidel keskendutakse sellele, kuidas vanem mõistab mõtestab ja vastab lapse vajadustele ning kuivõrd oskab analüüsida lapse käitumise ajendiks olevaid mõtteid, tundeid, kavatsusi jms.

 

Teenus sobib väikelapse või -lastega (alates teisest eluaastast), koolieelses ja nooremas koolieas lastega peredele, kus lapsel on selgelt väljendunud emotsionaalsed ja käitumuslikud probleemid ja/või eakohase arengu puudujäägid (sh vaimse tervise spetsialisti diagnoosiga kinnitatud).

 

Teenust osutatakse indviduaalses formaadis s.t et terapeut töötab korraga ühe, vanemast ja lapsest koosneva diaadiga (paariga) või grupis, milles osaleb kuni 6 vanem-laps diaadi.

 

Teenuse sisu:

Vanema ja lapse kunstiteraapia seansi ajal toimub esmalt vanema ja lapse vahelise suhte hindamine, millest lähtuvalt kavandatakse kunstipõhised harjutused, et toetada vanema ja lapse suhet ja lapse eakohast arengut. Terapeut keskendub vanema ja lapse suhtes toimuvale ja juhendab vanemat lapsega suhte hoidmisel või selle taastamisel. Pärast iga seanssi toimub vanema ja terapeudi vaheline vestlus, mis toetab vanemat lapse vajaduste mõistmisel.

PAARI KUNSTITERAAPIA (LOOVTERAAPIA)

Paari kunstiteraapias keskendutakse paarisuhte tugevdamisele. Probleemid paarisuhtes võivad olla seotud suhtlusoskuste ja/või psühholoogiliste eripäradega (vägivaldus, sõltuvuskäitumine, depressiivsus, jms).

 

Paariteraapias on võimalik uurida ja muuta mittetoimivaid käitumismustreid, avastada teineteise tugevusi ja paari tugevusi tervikuna, arendada üksteisele emotsioonide väljendamise oskust.

LOOVTERAAPIAL PÕHINEV LAPSEVANEMATE PSÜHHOTERAAPILINE JA EDUKATIIVNE NÕUSTAMINE

 

Teenusel on kaks sihtgruppi:

 • vanemad, kes on lahku kolimas ja/või kolinud ning vajavad emotsionaalset ning informatiivset tuge lapse heaolust lähtuvate otsuste tegemisel (lapse elukoht, elukorraldus, suhtluskord, vanematevaheline suhtlus lapsest lähtuvalt)

 • vanemad, kelle kasvatuspõhimõtted ja käitumine ohustavad laste heaolu (laste vastu suunatud füüsiline ja emotsionaalne vägivald; lapse heaolu tagavate vajaduste täitmise eiramine või formaalne täitmine; peresisesed kommunikatsioonimustrid lapse "probleemse" käitumise kujundajate ja elushoidjatena jms).

 

Teenuse eesmärgiks on:

 • aidata lapsevanematel teadvustada vanemliku käitumise tagamaid (päritolupere mustrid, personaalsed tegurid);

 • aidata omandada vägivallavabasid suhtlemisviise;

 • toetada positiivsete, lapsest lähtuvate kasvatuspõhimõtete ja vanematevahelise suhtlusmudeli kujundamist, mis tagab lahus elavate vanemate laste heaolu.