MEIST

 

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus on 2007. aastal loodud teenuste ja kompetentsikeskus, mille eesmärgiks on edendada lastega perede heaolu ning toetada laste ja peredega töötavaid spetsialiste.

 

 

Eesmärgi saavutamiseks:

 • osutame teenuseid lastega peredele;

 • pakume teenuseid ja koolitusi sotsiaal- ja lastekaitse-töötajatele ning teistele sotsiaalvaldkonna spetsialistidele
  (nt tugiisikud).

 

 

MTÜ juhatuse liige on Marika Ratnik.

 

 

MTÜ majandusaasta aruanded

MTÜ MEESKOND

 

MTÜ põhikirjaga saab tutvuda siin!

 

 

MTÜ lähtub oma tegevuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

 

Alates 2015. aasta suvest kuulume tulumaksusoodustusega mittetulundus-ühenduste ja sihtasutuste nimekirja.

 

Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

 

 

Teenuste osutamisel lähtume:

Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeksist, Eesti Psühholoogide Liidu eetikakoodeksist ja

Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist.

MARIKA RATNIK

 

pereterapeut

loovterapeut

superviisor

Circle of Security litsenseeritud koolitaja

Vanema Arenguvestluse litsenseeritud kasutaja

NATALJA KRASSILNIKOVA

 

psühholoog

superviisor

Circle of Security litsenseeritud koolitaja

 

töötab nii eesti kui vene keeles

HELLE NIIT

 

psühholoog

perenõustaja

lepitaja

superviisor

JANA VAARIK

 

psühholoog

karjäärinõustaja

Circle of Security litsenseeritud koolitaja

 

töötab nii eesti kui vene keeles

ENE KIVI

 

loovterapeut

töötab nii eesti kui vene keeles

MARIA KALAŠNIKOVA

loovterapeut

Circle of Security litsenseeritud koolitaja

töötab nii eesti kui vene keeles

 

 

VARANE MÄRKAMINE JA TOETUS LAPSEVANEMATELE

 

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.01.2016-31.12.2016

 

Projekti eesmärk: Harju- ja Lääne-Virumaal on loodud-aktiveeritud varase märkamise vajalikkust mõistvad kohalikud koostöövõrgustikud ning nendega koostöös piloteeritud Circle of Security vanemakoolitust. Harju- ja Lääne-Virumaal on piloteeritud kaht uudset teenust: „Loovteraapial põhinev lapsevanemate psühhoteraapiline ja edukatiivne nõustamine“ ning „Nõustamine krooniliselt haige lapse vanemale“ .

KIINDUMUSSUHET EDENDAVA VANEMAKOOLITUSE PILOTEERIMINE

 

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.08.2015-31.01.2016

 

Projekti eesmärgiks on Circle of Security vanemakoolituse kui varase märkamise ja sekkumise teenuse piloteerimine koostöös tervishoiuteenuse osutajatega ning lapsendaja- ja kasuperesid koondava vabaühendusega.

 

Projekti raames kaasatakse Circle of Security vanemakoolitusele 3 gruppi riskigrupi vanemaid ja 3 gruppi kasu- ja lapsendajaperesid. Juhuvaliku alusel viiakse 20 protsendi koolitusel osalevate vanematega läbi Vanema Arenguintervjuud.

LASTEKAITSETÖÖD TOETAVATE PRAKTIKATE JAGAMINE JA EDENDAMINE

 

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.03.2015-30.09.2015

 

Projekti üldeesmärgiks oli fookustatult keskenduda lapsest ja pere tugevdamisest lähtuvate praktikate arendamisele ja edendamisele lastekaitsetöös.

 

Projekti raames toimus lastekaitsetöötajatele 3 kogemusseminari, mille eesmärgiks oli heade praktikate tutvustamine ja rakendamise soodustamine, ning koostati 2 lastekaitsetöötajatele suunatud infokirja (nr 5 ja nr 6).

 

Samuti rahastati projektist osaliselt Virumaa professionaalsete pere ja/või lapse tugiisikute koolituse II osa.

LASTEGA (RISKI)PERESID TOETAVAD TEENUSED

 

Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Periood: 01.12.2013-28.02.2015

 

Projekti tegevuspiirkond: Harjumaa (Anija, Harku, Jõelähtme ja Raasiku vald) ja Ida-Virumaa (Kohtla-Nõmme ja Mäetaguse vald).

 

Projekti üldeesmärgiks oli arendada ja tugevdada MTÜ koostööd 6 kohaliku omavalitsusega lastega peredele suunatud teenuste osutamisel ning varase märkamise ja sekkumise metoodikate arendamisel.

 

Projekti vältel osutati omavalitsustele kokku 6 erinevat teenust:

 • Vanem-laps loovteraapiline diaaditöö

 • Visuaalkunstiteraapia lapsele-noorele

 • Circle of Security vanemakoolitus

 • Kunstipõhine diaaditöö

 • Kehaimago loeng

 • Söömishäirete teraapia


Viie teenuse puhul (v.a kunstiteraapia lapsele-noorele) oli tegemist uute teenuste arendamisega. MTÜ jaoks oli samuti tegemist tegevuspiirkonna laiendamisega ning teenuste sihtrühma laiendamisega (Ida-Virumaal osutati teenuseid ka vene keeles).

 

Kokku osutasime projekti vältel teenuseid 292,65 tunni ulatuses, teenuseid kasutas 234 klienti. Koostöö projektis osalenud omavalitsustega teenuste osutamisel lastega peredele jätkub ka edaspidi.

LAPSEST LÄHTUVAD PRAKTIKAD LASTE HEAOLU TOETAMISEL

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.01.2014–31.12.2014.

 

Projekti üldeesmärgiks oli keskenduda lapsest lähtuvate praktikate edendamisele koostöös kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste (lastekaitse) spetsialistidega.

EARLY PREVENTION SERVICES FOR FAMILIES AT RISK

 

Rahastaja: World Childhood Foundation.

Periood: 01.07.2013–30.06.2014

 

Projekti oli kaasatud 4 Harju maakonna omavalitsust: Harku, Jõelähtme ja Raasiku vald ning Maardu linn.

 

Projekti raames käivitati kaks varase märkamise ja ennetuse valdkonna teenust:

"Vanem-laps loovteraapiline diaaditöö" (psühhoteraapia teenus);

"Kunstipõhine diaaditöö" (peresid jõustav kogukonnapõhine sotsiaaltöö vorm)

 

Projekt läbis auditeerimise (vastav nõue sisaldus projekti tingimustes).

 

PLNK - VARASE ENNETUSE KESKUS PÕHJA-EESTI LASTEGA PEREDELE

 

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Periood: 01.04.2014–30.09.2014. 

 

Projekti üldeesmärk: Perede ja Laste Nõuandekeskus on kujunenud igapäevaelus efektiivselt tegutsevaks MTÜks, mis on Põhja-Eesti (v.a Tallinn) piirkonna lastekaitsetööd edendavaks ning varase sekkumise teenuseid-koolitusi ja lastekaitsetöötajate juhendamist pakkuvaks keskuseks.

LASTEKAITSETÖÖ EDENDAMINE JA VANEMLUSE TOETAMINE

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.01.2013–31.12.2013.

Projekti üldeesmärgiks on aidata kaasa laste ja perede väärtustamisele ning lastekaitsetöö edendamisele koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Õiguskantsleri Büroo laste õiguste osakonnaga, Eestimaa kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja kodanikeühendustega.

 

LASTEGA PERESID JÕUSTAVAD TEENUSED. VOL 2 

 

Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Periood: 01.05.2012–31.10.2013.

Projekti partnerid: Saku, Anija, Saue, Jõelähtme, Kernu, Nissi, Rae, Viimsi, Kuusalu vald.

 

Projekti kokkuvõte:

Projekti raames osutati Harjumaa kohalike omavalitsuste lastega peredele teenuseid mahus 870 tundi ning kohalike omavalitsuste spetsialistidele mahus 145 tundi.

 

Uudse teenusena käivitati 4 omavalitsuses (Saue, Anija, Kernu, Jõelähtme vald) teenus: psühholoog lasteaias.

 

Lisaks osutati lastega peredele pereteraapia, perelepituse, visuaalkunstiteraapia, tugiisiku ja lapsevanemate koolituse teenust.

 

KOVide spetsialistidele osutati tugiisikute töönõustamise, supervisiooni, juhtumikorralduse ja juristi teenust.

 

KOOLIEELSES EAS LASTEGA (RISKI)PERESID TOETAVAD TEENUSED 

 

Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Periood: 01.03.2013–30.06.2013.

 

Projekti eesmärgiks oli arendada ja tugevdada MTÜ ning kohalike omavalitsuste vahelist koostööd lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste arendamisel ja osutamisel ning varase märkamise ja sekkumise metoodikate arendamisel Harju maakonnas.

 

Käesoleva projekti elluviimise algul oli MTÜ partneriks 4 Harjumaa kohalikku omavalitsust (Maardu linn, Jõelähtme vald, Raasiku vald ja Harku vald), kes soovisid panustada oma paikkonna sotsiaalse sidususe suurendamisse ja lastega perede heaolu toetava elukeskkonna kujundamisse. Projekti käigus kaasati aruteludesse ka 3 Ida-Viru omavalitsust.

 

Projekti raames koostati kohalikest omavalitsustest partneritega äriplaan. Äriplaanis sisalduvad viie uudse, varasele märkamisele ja sekkumisele suunatud teenuse kirjeldused, teenuste osutamise plaan, mahud jms.

 

Äriplaan hõlmas teenused: "Vanem-laps loovteraapiline diaaditöö", "Kunstipõhine diaaditöö", "Circle of Security vanemakoolitus", "Lahenduskeskne loovteraapia kehaimago probleemide ja söömishäirete puhul", "Loeng kehaimagost ja söömishäiretest".

 

 

LASTEKAITSETÖÖ EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE JA LASTEKAITSETÖÖTAJATE JÕUSTAMINE II

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.01.2012–31.12.2012.


Projekti eesmärkideks oli:

 • lastekaitsetöö efektiivsuse tõstmine, lastekaitsetöötajate jõustamine perekeskse töö ning lapsest lähtuva juhtumitöö edendamiseks, sh Harju maakonna lastekaitsetöökeskuse piloteerimine;

 • lastekaitsetööd ja laste heaolu toetavate teenuste (professionaalne tugiisik lapsele, noorele, perele) ja võrgustike arendamine;

 • kohalike omavalitsuste juhtide suhtumiste ja hoiakute kujundamine lapse ja pere väärtustamiseks;

 • sotsiaalsüsteemiväliste (haridus-, õigussüsteem) spetsialistide koolitamine laste heaolu tagamises osalemiseks;

 • vanemluse jõustamisele suunatud (varase sekkumise) koolitusprogrammiga ”Vanem-laps loovteraapia” jätkamine. 

 

 

LASTEGA PERESID JÕUSTAVAD TEENUSED. VOL 1. TEENUSTE RAAMAT

 

Projekti rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekti eesmärgiks oli arendada ning tugevdada MTÜ ja kohalike omavalitsuste vahelist koostööd lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste arendamisel ja osutamisel ning lastekaitsevaldkonna arendamisel Harju maakonnas.

 

Projekti partneriks olid 9 Harjumaa kohalikku omavalitsust (Nissi, Kernu, Saue, Saku, Anija, Kuusalu, Viimsi, Jõelähtme, Rae), kes soovisid panustada oma paikkonna sotsiaalse sidususe suurendamisse ja lastega perede heaolu toetava elukeskkonna kujundamisse.

 

Projekti raames koostati partneritega koos äriplaan, mis sisaldab (sotsiaal)teenuste paketti, kus on põhjalikult kirjeldatud teenused, mida kohalikud omavalitsused soovivad hakata koostöös MTÜga Perede ja Laste Nõuandekeskus osutama ja edasi arendama.

 

 

LASTEKAITSETÖÖ EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE JA LASTEKAITSETÖÖTAJATE JÕUSTAMINE

 

Projekti rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Periood: 01.01.2011-31.12.2011. 

 

Projekti üldeesmärgiks on aidata kaasa laste ja perede väärtustamisele ning lastekaitsealaste ja peresid toetavate tegevuste edendamisele koostöös avaliku võimu (SOM) ja vabaühendustega.

 

Projekti otsesed eesmärgid

 • Eesmärk 1. Lastekaitsetöö efektiivsuse tõstmine ja lastekaitsetöötajate jõustamine perekeskse töö ning lapsest ja perest lähtuva juhtumitöö edendamiseks.

 • Eesmärk 2. Lastekaitsetööd toetavate teenuse osutajate (tugiisik puudega lapsele, tavalapsele, perele) koolitamine (vanem- laps loovteraapia) ja omavalitsuste juhendamine teenuste arendamisel ja osutamisel.

 • Eesmärk 3. Vanemluse jõustamist toetavate algatuste (perekeskused, perekohvikud, vanemate tugigrupid) ja koolituste käivitamine koostöös kohalike omavalitsuste ja vabaühendustega.

 • Eesmärk 4. Avalikkuse suhtumiste ja hoiakute kujundamine lapse ja pere väärtustamiseks (kohalike omavalitsuste juhid, sotsiaalkomisjonide esimehed, aseesimehed, vabaühendused).

 

 

RAASIKU VALLA PEREKESKUS KOGUKONNA SIDUSUSE JA SOLIDAARSUSE KUJUNDAJANA

 

Ida-Harju Koostöökoda, Leader meetme projektitoetus.

Taotlus 430010372781

 

Tegevused Aruküla perekeskuses:

 • lapsevanemate õpitoad (juuni - detsember 2011)

 • noorteklubi Aruküla Põhikooli õpilastele (september - detsember 2011)

 

 

SUHTLEMISMEISTER

 

Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus.

 

Elluviijad: MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus, Põhja Prefektuur.

 

Sihtgrupp: Tallinna koolide personal (õpetajad, tugisüsteemide spetsialistid).

Sisu: 10 kiusamiskäitumise mõtestamise/ennetamise/peatamise diskussiooni koostöös Tallinna koolidega.

 

 

LASTEGA PEREDE HEAOLU TOETAMINE RAASIKU VALLAS

 

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali mittetulundusühenduste ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm 2010.

Periood: 01.04.2010–30.03.2011

 

Projekti elluviijad: MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus koostöös Raasiku vallaga

 

Projekti üldeesmärgiks oli aidata kaasa Raasiku valla lastega perede elukvaliteedi toetamisele ja (sotsiaalse) arengu planeerimisele läbi perekeskuse käivitamise koostöös kohaliku omavalitsuse ja kohalike vabaühendustega.

 

Projekti otsesed eesmärgid:

 • koostöövõrgustiku kujundamine laste ja perede heaolu toetamiseks ning nimetatud sihtgrupi huvikaitse teostamiseks;

 • peredele vanemlust toetava tugistruktuuri loomine perekeskuse käivitamise kaudu;

 • teismeliste probleemkäitumise ennetamine nende tugigruppi kaasamise kaudu;

 • kooli ja lapsevanemate koostöö toetamine „Kool-kodu koostööseminaride“ kaudu.

 

Projekti otsene sihtgrupp:

 • Raasiku valla lapsed vanuses 0-17 (üle 900 lapse)

 • Raasiku valla lastega pered (kuni 500 peret)

 • Alg- ja põhikooliealiste laste vanemad

 

 

LASTEGA PEREDE VÄÄRTUSTAMINE JA PEREKESKSE LÄHENEMISE NING LASTEKAITSETÖÖ EDENDAMINE

 

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu

Periood: 01.01.2010–31.12.2010

 

Projekti tegevused olid suunatud:

 • KOVidega koostöös lapse ja/või pere tugiisiku teenuse arendamisele;

 • KOVide ja piirkondlike vabaühendustega koostöös perekohvikute/keskuste käivitamisele ja nende jätkusuutlikkuse tagamisele;

 • Viljandi maakonna lastekaitsetöö korraldusmudeli arendamisele (Partnerid: Viljandi Maavalitsus, SM);

 • vabaühenduste huvikaitsevõrgustiku Lapse Huvikaitse Koda koordineerimisele;

 • lastekaitsetöötajate kaasamisele lastekaitseseaduse loomise ja lastekaitsetöö käsiraamatu koostamise protsessi (Partnerid: SM, lastekaitsetöötajad, vabaühenduste esindajad);

 • vanemluse toetamise vajalikkuse selgitamisele.

 

LASTEGA PEREDELE SUUNATUD TUGIISIKU TEENUSE OSUTAJATE JÕUSTAMINE

 

Rahastaja: Avatud Eesti Fond, eriprogramm

Periood: 01.10.2009- 30.06.2010)

 

Projekti eesmärkideks on tagada ühenduste ning omavalitsuste koostöös riskigruppide toimetulekuks oluliste tugiteenuste jätkamine ja laiendamine.

 

Projekti raames toimusid kovisioonid ja supervisioonid Viljandi, Hiiu, Pärnu maakonna lastekaitsetöötajatele ja pere tugiisikutele. Viidi läbi koolitus kovisioonide läbiviijatele.

 

Projekti tegevused aitavad kaasa omavalitsuste lastekaitsetöö kultuur parenemisele, tugiisiku teenuse kvaliteedi tagamisele ja teenuse osutajate töömotivatsiooni säilimisele ning lastega perede heaolu toetamisele

 

Koostööpartnerid projekti elluviimisel: Viljandi Maavalitsus, Hiiumaa Lastekaitse Ühing, Sindi, Audru, Paikuse, Halinga omavalitsused.