TEENUSED SPETSIALISTIDELE

SUPERVISIOON SOTSIAAL- JA HARIDUSVALDKONNA SPETSIALISTIDELE

 

Teenuse eesmärgiks on toetada spetsialistide rahulolu tööga ning tööalast ja isiksuslikku arengut.

 

Supervisiooni vajalikkus:

 • rohked ja intensiivsed kontaktid klientidega;

 • vastutusrikaste otsuste langetamine;

 • keerulised ja kõrge riskiga juhtumid (juhtumi fookus);

 • läbipõlemisriski ennetamine;

 • töökorralduslikud arengud;

 • ühise eesmärgi sõnastamine juhtumipõhistes võrgustikes, meeskonnas;

 • küsimused, mis on seotud töösuhete, rollide ja nende piiridega:

 • küsimused, mis on seotud meeskonnaliikmete koostööga ja meeskonnasiseste suhetega.

 

Teenuse osutamise etapid:

 • supervisiooni ettevalmistamine (ootuste kaardistammine, vajadusel osalejate küsitlemine kavandatava supervisiooni sisu täpsustamiseks; lepingu sõlmimine supervisooni telliva asutuse esindajaga);

 • supervisiooni läbiviimine;

 • kokkuvõte ja tagasisise osalejatelt (ankeet);

 • kokkuvõte ja tagasiside superviisorilt.

 

TUGIISIKUTE TÖÖNÕUSTAMINE

 

Teenuse eesmärgiks on tugiisikute suurem teadlikkus ning oskus laste ja peredega töötades paremini kasutada isiksuslikke ning kogukondlikke ressursse.

 

Teenuse sisu:

 • tugiisikute juhtumite analüüs;

 • tugiisikute isiksuslike ressurside (tugevuste ja piiravate tegurite) analüüs.

TOETATUD KOVISIOON

 

Teenuse sihtgrupp: kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad.

 

Teenuse eesmärk: toetada ühe eriala spetsialistide tööga seotud mõtete ja tunnete reflekteerimist, tööga seotud küsimustele üheskoos vastuste leidmist.

 

Teenuse sisu (igapäevatöö refleksioon):

 • keerulised juhtumite jagamine kolleegidega

 • tööga seotud mõtete ja tunnete jagamine kolleegidega

 

 

 

ABIMATERJALID SPETSIALISTIDELE

INFOKIRI LASTEKAITSETÖÖTAJATELE

LAPSE HEAOLU HINDAMINE

ABIKS LASTEKAITSETÖÖS