TOETA MEIE TEGEVUST

Teil on võimalik toetada meie tegevust rahalise annetuse abil.

 

Kogume annetusi 2 teenuse TASUTA pakkumiseks kindlale sihtrühmale:

 

  • erivajadusega lapse-noore kunstiteraapia (märgusõna: KUNST)

  • Circle of Security vanemakoolitus kasuperedele (märgusõna: VANEM)

 

Annetajana saate otsustada, kumba teenust soovite toetada.

 

 

 

 

 

 

 

See tähendab, et juriidiliste isikute jaoks
on meile tehtavad annetused teatud
piirmäära ulatuses tulumaksuvabad.

Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni:

  • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või

  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

 

Kui tehtud kingitused ja annetused aasta kokkuvõttes neid piirmäärasid ületavad, maksustatakse piirmäära ületav osa tulumaksuga, mille määr on 20/80.

 

Füüsiline isik saab annetused oma maksustatavast tulust maha arvata, deklareerides need oma tuludeklaratsioonis.

 


 

Kinnitades, et tegutseme vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustume järgima järgmisi põhimõtteid:

 

  • Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest. 

 

  • Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks. 

 

  • Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte. 

 

  • Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele. 

 

  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises. 

 

  • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

 

Kogume annetusi Swedbankis asuvale arveldusarvele: EE142200221043446196

Selgituse reale palume kirjutada märgusõna ning osutada, kas soovite enda avalikustamist annetajana. Täname toetajaid oma koduleheküljel.

MTÜ kuulub
TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRJA
(alates 01.07.2015).

MTÜ on ühinenud
ANNETUSTE KOGUMISE
HEA TAVAGA